10 kilogam rơm khô phủ bề mặt đất trồng cây

150.000

Mô tả sản phẩm

Rơm khô phủ bề mặt cây trồng, giúp cây trồng giữ ẩm

Rơm khô sau khi phân hủy cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng